Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów
w Trójboju Siłowym - Kielce, 2005.04.08-10

 

 

XXIX Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów
 w Trójboju Siłowym

Kielce, 08-10 kwietnia 2005 r.

 Regulamin zawodów

 I. Cel:

 1. Popularyzacja trójboju siłowego.
 2. Wyłonienie mistrzów Polski na rok 2005 w kategoriach seniorek, seniorów i weteranów.
 3. Sprawdzian kadry Polski przed Mistrzostwami Europy Mężczyzn w Trójboju Siłowym.
 4. Sprawdzian kadry Polski przed Mistrzostwami Świata Kobiet w Trójboju Siłowym.
 5. Uczczenie Jubileuszu 60-lecia KS "Tęcza-Społem"-Kielce.

 II. Organizatorzy:

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness  i Trójboju Siłowego w Warszawie.
 2. Klub Sportowy „Tęcza-Społem” - Kielce.
 3. Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju Siłowego w Kielcach.

 III. Termin i miejsce

 1. Termin:             09-10 kwietnia 2005 (sobota i niedziela).
 2. Miejsce:            Hala Klubu Sportowego „Tęcza-Społem”,
                          25-560 Kielce, ul. Zagnańska 110.

 IV Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą:
  1. Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający
   na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą
   i licencję ważną na rok 2005,
 2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
  1. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów w przypadku seniorów i seniorek,
  2. 40-49 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów I grupy,
  3. 50-59 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów II grupy,
  4. Posiadać ważne badania lekarskie:

- zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca – trójboju siłowego;

- zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów trójboju siłowego podpisaną przez lekarza;

- w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisana przez lekarza;

- książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych.”

  1. Opłacone wpisowe w wysokości 55 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników
   opłacają wpisowe w wysokości 40 zł od osoby).

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

-        Kobiety: w kat. wag. 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, +90.

-        Mężczyźni: w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.

-        Weterani w kat. open I i II grup wiekowej.

Weterani obu grup startują razem z seniorami, z którymi również będą klasyfikowani w 11-tu kategoriach wagowych mężczyzn.

 VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie:
  -       
10 kobiet i 11 mężczyzn.
  -       
11 weteranów,

w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej i wiekowej ( w tym kobiet).

Zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani będą w kategoriach wagowych. W przypadku gdy z kategorii wagowej znajduje się mniej niż czworo rywalizujących zawodników lub zawodniczek, sklasyfikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki z uzyskanym wynikiem w trójboju minimum trzeciej klasy sportowej.

Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.  

Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodniczki.  

W kategorii weteranów klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.

Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza: I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., każde następne o 1 pkt. mniej; miejsce X i dalsze otrzymują po 1 pkt.

Mistrzem Mistrzów wśród zawodniczek i zawodników zostanie uznany Mistrz lub  Mistrzyni Polski
z największą liczbą punktów Wilks’a.

Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

 

VII. Nagrody

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone medalami.
 2. Mistrz lub Mistrzyni Polski zostaną nagrodzeni zostaną statuetkami.
 3. Trzy pierwsze miejsca w kategorii Mistrza Mistrzów – mężczyzn i kobiet zostanie nagrodzone pucharami.
 4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii open weteranów – medale.
 5. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
 6. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani otrzymają dyplomy.

 

VIII. Zgłoszenia 

Zgłoszenia faxem, telefonicznie w terminie do 05 kwiecień 2005 (wtorek):

 KS „Tęcza-Społem”
25-560 Kielce,  
ul. Zagnańska 110

tel.  0(prefix) 41  331-68-94, 331-56-94
fax. 0(prefix) 41  331-68-94

 

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie

 1. Zakwaterowanie – cena 1 noclegu 30 zł, Kielce, ul. Jagiellońska 30
 2. Wyżywienie – kolacja 10 zł, obiad 15 zł., śniadanie 10 zł.
 3. Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w terminie do 05 kwietnia 2005  (wtorek)
   na faxem jak w punkcie VIII.

 

X. Program zawodów

 Proponowany program zawodów:

·       08.04.2005 r., piątek
o       
2000            - odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania;

·         09.04.2005 r., sobota
o       
0730 - 0900           - ważenie wszystkich kobiet;
o       
0920           - uroczyste otwarcie;
o       
0930           - start wszystkich kobiet;
o       
1100 - 1230           - ważenie kategorii mężczyzn: 52, 56, 60, 67,5 kg;
o       
1300           - start kategorii mężczyzn: 52, 56, 60, 67,5 kg;
o       
1400 - 1600           - ważenie kategorii mężczyzn: 75, 82,5 i 90 kg;
o       
1630            - start kategorii mężczyzn: 75, 82,5 i 90 kg;

·        10.04.2005 r., niedziela
o       
0730- 0900           - ważenie kategorii mężczyzn: 100 i 110 kg;
o       
0930           - start kategorii mężczyzn: 100 i 110 kg;
o        1100 - 1230           - ważenie kategorii mężczyzn: 125 i +125 kg;
o       
1300           - start kategorii mężczyzn: 125 i +125 kg
o       
1700            - zakończenie zawodów. 

   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

   Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 08 marca 2005 r.,
   o godz. 2000.

 

XI. Informacje

 • Prezes KS „Tęcza-Społem” w  Kielcach, p. Wojciech Kardynalski
  tel. 0 (prefix)  41 331-68-94, tel. dom. 0 (prefix) 41 332-58-27.
 • Pod adresem internetowym  http://www.powerlifting.pl/regulaminy/mp_kielce/05mptsinfo.html znajdą się wszelkie dodatkowe informacje:
   - dojazd do miejsca zakwaterowania i startu,
   - ostateczny program zawodów ustalony na odprawie technicznej zamieszczony będzie
     w piątek po odprawie,
   - krótkie informacje z poszczególnych dni startów. 
 • Na wspomnianej witrynie znajdą się  wyniki tych zawodów, zaktualizowane rekordy Polski oraz galeria zdjęć z zawodów.

  

XII. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

 

Kielce, 05.03.2005 r.

 

                W I C E P R E Z E S                                                                P R E Z E S  
             ds. trójboju siłowego
     Polskiego Związku Kulturystyki,                                     KS „Tęcza-Społem”-Kielce  
        Fitness i Trójboju Siłowego 
           
dr Marek Kruszewski                                                     Wojciech Kardynalski

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2005-03-07