Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin XIV Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn
oraz Weteranek i Weteranów
w Wyciskaniu Leżąc - Kielce, 2005.06.25

 

 

XIV Mistrzostwa Polski
Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów

w Wyciskaniu Leżąc

Kielce, 25 czerwca 2005 r.

 Regulamin zawodów


 

I. Cel:

 1. Popularyzacja wyciskania leżąc.
 2. Wyłonienie mistrzów Polski na rok 2005 w kategoriach seniorek, seniorów, weteranek i weteranów.
 3. Sprawdzian kadry Polski przed Mistrzostwami Europy Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Leżąc.
 4. Uczczenie jubileuszu 60-lecia KS „Tęcza-Społem”-Kielce

 

II. Organizatorzy:

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness  i Trójboju Siłowego w Warszawie.
 2. Klub Sportowy „Tęcza-Społem” - Kielce.
 3. Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju Siłowego w Kielcach.

 

III. Termin i miejsce

 1. Termin:             25 czerwca 2005 (sobota).
 2. Miejsce:           Hala Klubu Sportowego „Tęcza-Społem”,
                         25-560 Kielce, ul. Zagnańska 110.

 

IV Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą:
  1. Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający
   na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą
   i licencję ważną na rok 2005,
 2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
  1. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów w przypadku seniorów i seniorek,
  2. 40-49 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów I grupy,
  3. 50-59 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów II grupy,
  4. Posiadać ważne badania lekarskie:

-         zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca – wyciskania leżąc lub trójboju siłowego;

-         zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca wyciskania leżąc lub trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów wyciskania leżąc podpisaną przez lekarza;

-         w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów wyciskania leżąc” podpisana przez lekarza;

-         książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych.”

  1. Opłacone wpisowe w wysokości 45 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników
   opłacają wpisowe w wysokości 35 zł od osoby).

 

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

-         Kobiety: w kat. wag. 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, +90.

-         Mężczyźni: w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.

-         Weterani w kat. open grup wiekowych: 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i powyżej.

Weterani startują razem z seniorami, z którymi również będą klasyfikowani
w 11-tu kategoriach wagowych mężczyzn.

-         Weteranki w kat. open.

Weteranki startują razem z seniorkami, z którymi również będą klasyfikowane
w 10-ciu kategoriach wagowych kobiet.

 

VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie:

-         10 kobiet i 11 mężczyzn.

-         10 weteranek  i 11 weteranów,

w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej i wiekowej ( w tym kobiet).

Zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani będą w kategoriach wagowych. W przypadku, gdy z kategorii wagowej znajduje się mniej niż czworo rywalizujących zawodników lub zawodniczek, sklasyfikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki z uzyskanym wynikiem w wyciskaniu minimum trzeciej klasy sportowej.

Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.  

Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodniczki.  

W kategorii weteranek i weteranów klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.

Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza: I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., każde następne o 1 pkt. mniej; miejsce X i dalsze otrzymują po 1 pkt.

Mistrzem Mistrzów wśród zawodniczek i zawodników zostanie uznany Mistrz lub  Mistrzyni Polski
z największą liczbą punktów Wilks’a.

Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

 

VII. Nagrody

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone medalami.
 2. Mistrz lub Mistrzyni Polski zostaną nagrodzeni zostaną statuetkami.
 3. Trzy pierwsze miejsca w kategorii Mistrza Mistrzów – mężczyzn i kobiet zostanie nagrodzone pucharami.
 4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii open weteranek i weteranów – medale.
 5. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
 6. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki, którzy zostali sklasyfikowani otrzymają dyplomy.

 

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia faxem, telefonicznie w terminie do 21 czerwca 2005 (wtorek):

 KS „Tęcza-Społem”
25-560 Kielce,
ul. Zagnańska 110

tel.  0(prefix) 41  331-68-94, 331-56-94
fax. 0(prefix) 41  331-68-94

 

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie

 1. Zakwaterowanie – cena 1 noclegu 30 zł, Kielce, ul. Jagiellońska 30.
 2. Wyżywienie – kolacja 10 zł, obiad 15 zł., śniadanie 10 zł.
 3. Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w terminie do 21 czerwca 2005  (wtorek)
  na faxem jak w punkcie VIII.

 

X. Program zawodów

Proponowany program zawodów:

·         24.06.2005 r., piątek

o        2000                   - odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania;

·         25.06.2005 r., sobota

o        0730 - 0900          - ważenie wszystkich kobiet;

o        0920                   - uroczyste otwarcie;

o        0930                   - start wszystkich kobiet;

o        1000 - 1130          - ważenie kategorii mężczyzn: 52, 56, 60 i 67,5  kg;

o        1200                   - start kategorii mężczyzn: 52, 56, 60 i 67,5 kg;

o        1200 - 1330          - ważenie kategorii mężczyzn: 75, 82,5 i 90;

o        1400                   - start kategorii mężczyzn: 75, 82,5 i 90 kg;

o        1430 - 1600          - ważenie kategorii mężczyzn: 100, 110, 125 i +125;

o        1630                   - start kategorii mężczyzn: 100, 110, 125 i +125 kg;

o        2000                   - zakończenie zawodów.

 

   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

   Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 24 czerwca 2005 r.,
   o godz. 2000.

 

XI. Informacje

 • Prezes KS „Tęcza-Społem” w  Kielcach, p. Wojciech Kardynalski  tel. 0 (prefix)  41 331-68-94, tel. dom. 0 (prefix) 41 332-58-27.
 • Pod adresem internetowym  http://www.powerlifting.pl/regulaminy/mp_kielce/05mpwlinfo.html znajdą się wszelkie dodatkowe informacje:
   - dojazd do miejsca zakwaterowania i startu,
   - ostateczny program zawodów ustalony na odprawie technicznej zamieszczony będzie
     w piątek po odprawie,
   - krótkie informacje z poszczególnych dni startów. 
 • Na wspomnianej witrynie znajdą się  wyniki tych zawodów, zaktualizowane rekordy Polski
  oraz galeria zdjęć z zawodów.

 

 

XII. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona
z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

 

Kielce, 12.05.2005 r.

 

           W I C E P R E Z E S                                                 P R E Z E S   
          ds. trójboju siłowego
Polskiego Związku Kulturystyki,                             KS „Tęcza-Społem”-Kielce
     Fitness i Trójboju Siłowego        

         dr Marek Kruszewski                                            Wojciech Kardynalski


 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2005-05-17