Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin XVII Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek
oraz Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych
w Trójboju Siłowym - Warszawa - Bemowo, 2006.04.29-30

 

 

XVII Mistrzostwa Polski
Juniorów i Juniorów Młodszych

w Trójboju Siłowym

Warszawa - Bemowo 2006.04.29-30

 Regulamin zawodów

 

1. CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja trójboju siłowego wśród młodzieży,
- wyłonienie mistrzów Polski na rok 2006 w kategorii juniorów młodszych (14 – 20) lat i juniorów (14 – 23 lat).

2. ORGANIZATORZY:
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie,
- Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny „Michael” w Warszawie,
- Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Bemowo Urzędu M.ST. Warszawy.

3. TERMIN I MIEJSCE:
- termin: 29 – 30 kwietnia 2006 r.
- miejsce: Sala Widowiskowo – Teatralna Ośrodka „Michael” pod Kościołem, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1 w Warszawie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach uczestniczyć mogą:
- reprezentanci klubów, ognisk - członków PZKFiTS mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS i posiadający licencję ważną na rok 2006.
Zawodniczki i zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
- ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
- nie przekroczony 20 rok życia – rocznikowo w przypadku juniora młodszego, a 23 rok życia w przypadku juniora,
- posiadać ważne badania lekarskie; do 16 roku życia (3 miesiące od daty podpisania przez lekarza i powyżej 16 roku życia 6 m-cy od daty podpisania przez lekarza).
Nie będą honorowane żadne inne formy oświadczeń.
- opłacone wpisowe u organizatora w wysokości 40 PLN.
UWAGA !!!
Zawodnicy nie zgłoszeni na odprawie technicznej i nie mający opłaconego wpisowego nie mają prawa startu w zawodach.

5. ZASADY RYWALIZACJI:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKFiTS w następujących kategoriach wagowych:
- juniorzy młodsi
kobiety: 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, + 90;
mężczyźni: 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125;
- juniorzy
kobiety: 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, + 90;
mężczyźni: 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.

6. KLASYFIKACJA:
Do zawodów można zgłosić maksymalnie:
- 10 juniorek i 11 juniorów młodszych,
- 10 juniorek i 11 juniorów,
w tym dwóch zawodników w tej samej kategorii wagowej.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
W przypadku gdy w kategorii wagowej znajduje się mniej niż czterech zawodników lub zawodniczek, sklasyfikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki z wynikiem w trójboju uzyskanym na poziomie minimum trzeciej klasy sportowej.
Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się wyniki 6 najlepszych zawodników, do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się wyniki 6 najlepszych zawodniczek.
Punkty za zajęcie miejsca w danej kategorii wagowej obliczane są następująco:
I – 12 pkt, II – 9 pkt, III – 8 pkt, IV – 7 pkt, itd. Miejsca X i niższe otrzymają po jednym punkcie.
Mistrzem Mistrzów wśród zawodników i zawodniczek zostanie uznany Mistrz lub Mistrzyni Polski z największą liczbą punktów wg tabeli WILKS’a.
Oficjalny komunikat zawodów sporządzi KOMISJA SPORTOWA TRÓJBOJU SIŁOWEGO po weryfikacji uzyskanych wyników ( badania antydopingowe).

7. NAGRODY:
- Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej i wiekowej kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone medalami.
- Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej otrzyma dyplomy.
- Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną pucharami.
- Trzy pierwsze miejsca wśród Mistrzów wg formuły WILKS’a w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharem.

8. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2006r. (wyłącznie na piśmie)
w Biurze Ośrodka Wychowawczo – Profilaktycznego „Michael”,
01-493 Warszawa ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
tel./fax. (22) 861 02 78 lub poprzez e-mail: w o j t e k g i l @ i n t e r i a . p l

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
1. Zakwaterowanie w Dom Asystenta WAT przy ul. Sylwestra Kaliskiego 9, (ok. 1,5 km od Hali Sportowej).
2. Wyżywienie – w miejscu zakwaterowania. Cena wyżywienia: - obiad 20,-zł. kolacja 12,-zł.
3. Koszt zakwaterowania 55 zł za jeden osobo – nocleg ze śniadaniem.
4. Koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania od jednej osoby wynosi 87 PLN (w tym podatek VAT).
Wszystkie należności płatne wyłącznie gotówką u organizatora w Biurze - OW-P „Michael” (przed zakwaterowaniem).
5. Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem ilości noclegów, śniadań, obiadów i kolacji dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2006r. w formie pisemnej na adres OW-P „Michael” lub faxem:
tel./fax (22) 861 02 78 lub poprzez e-mail: w o j t e k g i l @ i n t e r i a . p l

10. PROPONOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
28.04.2006r. - piątek godz. 20.00 – odprawa techniczna w miejscu zawodów.
29.04.2006r. - sobota godz. 7.00 – 8.30 - ważenie kobiet,
godz. 9.00 – otwarcie zawodów i start kobiet,
ważenie i start kategorii mężczyzn ustalone zostaną na odprawie technicznej, w zależności od liczby startujących zawodników.
Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 28 kwietnia 2006r.

11. INFORMACJE:
Wszelkich informacji udziela Ks. Wojciech Gil
tel. komórkowy 0 507 006 628.
Informacje o zawodach wraz z niniejszym regulaminem dostępne będą w INTERNECIE pod adresem: www.osrodek-michael.waw.pl
Po zawodach wyniki udostępnione będą w INTERNECIE pod tym samym adresem.

12. INFORMACJE NA TEMAT DOJAZDU:
Uwaga!
Należy wysiąść na stacji PKP Warszawa Centralna.
Miejsce zawodów znajduje się w Sali Widowiskowo – Teatralnej Ośrodka „Michael” (pod Kościołem), ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1 w Warszawie Bemowo w odległości 10 km od dworca PKP W-wa Centralna.
Dojazd autobusem linii 507 lub tramwajem linii 12.
Zakwaterowanie - z Dworca Centralnego autobusami linii 105, 109.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wpisowe w wysokości 40 PLN należy uregulować u organizatora na odprawie technicznej w dniu 28.04.2006r. lub w dniu zawodów od godz. 7.00 w Biurze OW-P „Michael” (przed wagą). Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT w wysokości 7% do opłaty startowej. Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością w wysokości 10 PLN. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu. Kluby i uczestnicy zawodów powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela PZKFiTS oraz Sędziego Głównego.

Uwaga !
W piątek dnia 28 kwietnia 2006r. po zakończeniu odprawy odbędzie się zebranie Komisji Sportowej Trójboju Siłowego, na które serdecznie zaprasza Wiceprezes i Organizatorzy, zaproszenie dotyczy także wszystkich trenerów pragnących wziąć udział w dyskusji.

Warszawa, 05 styczeń 2006r.
 

           W I C E P R E Z E S                                                     Ks. Wojciech Gil
          ds. trójboju siłowego
Polskiego Związku Kulturystyki,                             Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny
     Fitness i Trójboju Siłowego                                                   "MICHAEL" 

         dr Marek Kruszewski                                            


 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2006

Utworzono 2006-04-14