Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Pucharu Polski w Wyciskaniu Leżąc
Werbkowice, 2004.10.22-24

 

 

Regulamin Pucharu Polski w Wyciskaniu Leżąc

Werbkowice, 2004.10.22-24

Regulamin zawodów


1.      CEL

·        Popularyzacja Wyciskania Leżąc;

·        Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wagowych wśród seniorów, seniorek, weteranów i weteranek.

·        Eliminacje do Mistrzostw Świata w Wyciskaniu Leżąc.

 2.      ORGANIZATORZY

·        Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie;

·        Urząd Gminy w Werbkowicach;

·        Rada Wojewódzka LZS w Lublinie;

·        Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie;

·        Okręgowy Związek Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitness w Lublinie;

·        Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach;

·        Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice.

 

3.      TERMIN I MIEJSCE

·        Termin: 22- 24.10.2004 r.

·        Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 2.

 

4.      WARUNKI UCZESTNICTWA

 W zawodach uczestniczyć mogą:

·        Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę i licencję zawodnika ważną na rok 2004.

 Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:

·        Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów;

·        Posiadać ważne badania lekarskie, obowiązuje książeczka zdrowia sportowca – trójboju siłowego; w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy oraz zawodników o niższej klasie sportowej niż 1–sza, winna znajdować się przy ocenie lekarza klauzula: „Zdolny do zawodów trójboju siłowego lub wyciskania leżąc”. W książeczce zdrowia sportowca powinien znaleźć się wpis: „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuje się przestrzegać zawarte w nim przepisy i wyrażam zgodę na sankcje poniesione w wyniku ich nieprzestrzegania, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych”.

·        Opłacone wpisowe w wysokości 45zł.

  UWAGA:

Zawodnicy nie zgłoszeni na odprawie technicznej nie mają prawa startu w zawodach.

  

5.      SPOSÓB RYWALIZACJI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS w następujących kategoriach wagowych:

  ü      Kobiety: 44; 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; +90.
ü      Mężczyźni: 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125.

 

6.      KLASYFIKACJA 

Do zawodów można zgłosić maksymalnie:

·        10 kobiet i 11 mężczyzn;

·        w jednej kategorii wagowej może startować maksymalnie dwóch reprezentantów tego samego klubu.

·        W przypadku gdy w kat. wag. znajduje się mniej niż czterech rywalizujących zawodników, sklasyfikowani zostaną ci zawodnicy, których wynik końcowy będzie odpowiadał co najmniej  normie na 3 klasę sportową w wyciskaniu leżąc w danej kat wag.  

Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych zawodników z danej drużyny.
Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych zawodniczek z danej drużyny.

 Punkty za zajęcie miejsca w danej kategorii wagowej obliczane są następująco:

I-12pkt., II-9pkt., III-8pkt., IV-7pkt., V-6pkt., VI-5pkt., itd. Miejsce X i niższe otrzymują po jednym punkcie.

Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe). 

7.      NAGRODY 

a)     Pierwsze miejsce w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet zostanie nagrodzone pucharem.

b)     Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej zostaną nagrodzone dyplomami.

c)     Sześć pierwszych miejsc wśród mężczyzn i kobiet według formuły Wilks’a  nagrodzone zostaną pucharami.

d)     Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej wśród mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone dyplomami i pucharami. 

8.      INFORMACJE NA TEMAT DOJAZDU DO MIEJSC ZAKWATEROWANIA

Bursa znajduje się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Zamojskiej. Jadący od strony Chełma, w Hrubieszowie kierować się na Zamość, natomiast jadący od strony Zamościa, (będą przejeżdżać przez Werbkowice). 1-2km po wjechaniu do Hrubieszowa po prawej stronie wjechać we wjazd jak do Zespołu Szkół Zawodowych za kioskiem Ruchu (po lewej będzie przystanek PKS) i jadąc do końca uliczką po lewej za budynkami szkoły będzie Bursa.  

  

9.      WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW

·        22.10.2004 r. – piątek

  20.00 – odprawa techniczna (Bursa w Hrubieszowie – miejsce zakwaterowania)

·        23.10.2004 r – sobota

  7.00 – 8.30 – waga wszystkich kobiet w Bursie

  8.45 – uroczyste otwarcie zawodów

  9.00 – start kobiet

Ważenie i start kategorii mężczyzn ustalone zostaną na odprawie technicznej

 UWAGA: zawody są planowane w wymiarze jednodniowym tj. start tylko w SOBOTĘ.

W przypadku dużej ilości startujących, zawody mogą być rozłożone na dwa dni. Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej w piątek 22.10.2004 r. o godz. 20.00

 

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

A.     Zgłoszenia i informacja

 Zgłoszenia pisemne, mailem, faxem lub telefoniczne do 11.10.2004 r.

Eryk Pietrusiński
ul. M. Konopnickiej 4/7,
22-550 Werbkowice, z dopiskiem „zgłoszenie do PP w WL”.

tel. kom. w godz. 7.00 – 8.00 i 16.00 – 22.00 nr 0 501 181 179.

Fax. w godz.
8-15 nr 0-84 657-22-47
E-mail:
powerlifting@onet.pl

Z podaniem kategorii wagowej.

Informacje dotyczące zawodów również pod w/w telefonem i e-mailem.

B.    Zakwaterowanie i wyżywienie

ü     Zakwaterowanie – Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie
ul. Zamojska 18. 10km od Werbkowic

Cena 1 noclegu – 35 zł.

ü     Wyżywienie   śniadanie –12zł; obiad – 15zł; kolacja –12zł.

ü     Rezerwacja noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w nieprzekraczalnym  terminie do 11.10.2004 r (poniedziałek)

 W przypadku braku rezerwacji do 11.10.2004 r., organizatorzy nie odpowiadają za zapewnienie noclegów i wyżywienia.

 Zawiadomienie:

Wszelkie opłaty tj. noclegi, wyżywienie i startowe będą przyjmowane w miejscu zakwaterowania przed odprawą techniczną.

 

C.    Postanowienia końcowe:

ü     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione;

ü     Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością w wysokości 10zł;

ü     Organizator zapewnia środek transportu z bursy do miejsca startu dla wszystkich nie posiadających własnego środka transportu;

ü     Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora;

ü     Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków;

ü     Koszty wyżywienia, przejazdów i noclegów pokrywają uczestnicy zawodów;

ü     Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, wiceprezesa PZKFiTS ds. trójboju siłowego oraz Sędziego Głównego

ü     W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

ZAPRASZAMY!                       Werbkowice 06.09.2004 r.

                         WICEPREZES                                                                  WÓJT
                          PZKFiTS
                ds. TRÓJBOJU SIŁOWEGO                                                    Gminy Werbkowice
                dr MAREK KRUSZEWSKI                                                       mgr
Marek Zygmunt

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-09-295-26