Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Mistrzostw Polski Młodzików w Wyciskaniu Leżąc
Jastarnia, 2004.10.16

 

  

Regulamin Mistrzostw Polski Młodzików w Wyciskaniu Leżąc

Jastarnia, 2004.10.16

Regulamin zawodów

I. CEL:
   
1. Popularyzacja wyciskania leżąc w Polsce.
   2. Wyłonienie mistrzów Polski w 2004 roku w kategorii młodziczek i młodzików.

II. ORGANIZATORZY:
   1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
   2. Uczniowski Klub Sportowy „Marlin” w Jastarni.
   3. Urząd Miasta w Jastarni.
   4. Miejski Ośrodek Kultury w Jastarni.

III. TERMIN I MIEJSCE:
   1. Termin: 16 października 2004r.
   2. Miejsce: Hala Sportowa w Jastarni, ul. Stelmaszczyka 4.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
   1. W zawodach uczestniczyć mogą reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej 
      – członkowie PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie, posiadający kartę
         zawodniczą i licencję ważną na rok 2004.
   2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
        a/ ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
        b/ posiadać ważne badania lekarskie”
            - obowiązuje zaświadczenie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego podpisane 
               przez lekarza.
            - w przypadku stwierdzenia zdolności do startów w zawodach innych dyscyplin sportu,
              zaświadczenie musi dodatkowo zawierać klauzulę „Zdolny do zawodów w trójboju siłowym”
              podpisaną przez lekarza.
        c/ posiadać podpisane oświadczenie (w przypadku nieletnich podpisane również przez
            prawomocnego opiekuna) o treści: „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy
            PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również
            zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych”
.
        d/ opłacone wpisowe w wysokości 40 zł. Drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają
            wpisowe w wysokości 30 zł od osoby.
            UWAGA Zawodnicy nie zgłoszeni przed lub na odprawie technicznej, nie będą mieli prawa
            startu w zawodach.

V. SPOSÓB RYWALIZACJI:
   1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
   2. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w kategoriach wagowych:
      - kategoria wiekowa młodziczek (do lat 18 kalendarzowo) 
                   44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, +90 kg,
      - kategoria wiekowa młodzików (do lat 18 kalendarzowo) 
                   52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125 kg,
   3. Klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona w kategorii wiekowej młodziczek i młodzików; 
      do punktacji drużynowej zaliczanych będzie 6 najlepszych wyników wg zasady:
      I m-ce 12 pkt., II m-sce 9 pkt., III m-sce 8 pkt., każde następne o 1 pkt., mniej. 
      Miejsce X i dalsze otrzymują po 1 pkt.

VI. KLASYFIKACJA:
   
Do zawodów można zgłosić maksymalnie 10 młodziczek i 11 młodzików.
   Zawodniczki sklasyfikowane będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych 
   i według formuły Wilks’a.
   Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych 
   i według formuły Wilks’a.
   Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników 
   (badania na doping).

VII. NAGRODY:
  
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej młodziczek i młodzików zostaną nagrodzone medalami.
   2. Pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii wagowej zostanie nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.
   3. Trzy pierwsze miejsca – według formuły Wilks’a – w kategorii młodziczek i młodzików zostaną nagrodzone pucharami.
   4. Trzy pierwsze miejsca drużynowe młodziczek i młodzików zostaną 
nagrodzone pucharami.

VIII. ZGŁOSZENIA:
  
Zgłoszenia pocztą na adres: 
                 UKS „Marlin”, 84 – 140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
 
                Telefonicznie (058) 675-28-56, faksem (058) 675-21-76
                 oraz drogą e-mailową na adres: biuro@topcat.pl
              w terminie do 11.10.2004r.

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
  
Zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji 15.10 do obiadu 16.10.2004 r.) w pensjonatach 
   – w cenie   60zł/osoba. 
   Rezerwacja noclegów pod nr tel. (058) 675 28 56

X. PROGRAM ZAWODÓW:
 
Proponowany program zawodów:
     15.10.2004r. (piątek) 
            godz. 2000           odprawa techniczna (Hala Sportowa)
     16.10.2004r. (sobota) 
            godz. 730 – 900     waga wszystkich zawodniczek
            godz. 930             start młodziczek
            godz. 900 – 930     waga zawodników
            godz. 1100              start młodzików
      Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej i może on ulec zmianie 
     w zależności od ilości zgłoszeń.

XI. INFORMACJE:
Wszelkich informacji na temat zawodów udziela kol. Krzysztof Marzejon pod nr tel. (0-58) 675-28-56 (Hala Sportowa w Jastarni) lub 0 602 505 609.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
   
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora zawodów.
   2. Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
   3. Wszystkie sporne sprawy rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela
      Organizatora, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

Jastarnia, dnia 26.09.2004r.


Akceptuję
Wicepezes ds. Trójboju Siłowego 
   i szef wyszkolenia PZKFiTS 
     dr Marek Kruszewski

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2004-10-05