Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Regulamin Pucharu Polski w Trójboju Siłowym - Kielce, 2003-10-04

 

 

Puchar Polski w Trójboju Silowym

Regulamin zawodów

 I. Cel:

 1. Popularyzacja trójboju siłowego.
   

 II. Organizatorzy:

 1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness  i Trójboju Siłowego w Warszawie.
 2. Klub Sportowy „Tęcza-Społem”-Kielce.
 3. Świętokrzyski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju Siłowego
  w Kielcach.
   

 III. Termin i miejsce

 1. Termin:             04 października 2003 (sobota).
 2. Miejsce:           Hala Klubu Sportowego „Tęcza-Społem”,
                         25-560 Kielce, ul. Zagnańska 110.
   

 IV Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą:
  1. Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający
   na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą
   i licencję ważną na rok 2003,
 2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
  1. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
  2. Posiadać ważne badania lekarskie:

-         zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca – trójboju siłowego;

-        zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą Zdolny do zawodów trójboju siłowego podpisaną przez lekarza;

-         w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisana przez lekarza;

-         książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych.”

  1. Opłacone wpisowe w wysokości 45 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników
   opłacają wpisowe w wysokości 35 zł od osoby).

 

V. Sposób rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

-         Kobiety: w kat. open,

-         Mężczyźni: w kat. wag. - 52, 56, 60, 67,5 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125.
 

 VI. Klasyfikacja:

Do zawodów można zgłosić maksymalnie:

-         10 kobiet,

-         11 mężczyzn.

w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej ( w tym kobiet).
Zawodniczki sklasyfikowane będą w kategorii open według formuły Wilks’a.
Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).
 
 

VII. Nagrody

 1. Pierwsze miejsce w każdej kategorii wagowej mężczyzn zostanie nagrodzone pucharem.
 2. Pierwsze miejsce w kategorii open kobiet zostanie nagrodzone pucharem.
 3. Pierwsze miejsce w kategorii open mężczyzn zostanie nagrodzone pucharem.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli trójbój, otrzymają dyplomy.

 

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia faxem, telefonicznie lub e-mailem w terminie do 26.09.2003 (piątek):

KS „Tęcza-Społem”
25-560 Kielce,
ul. Zagnańska 110

tel.  0(prefix) 41  331-68-94, 331-56-94
fax. 0(prefix) 41  331-68-94

powerlifting@go2.pl

 

IX. Zakwaterowanie i wyżywienie

 1. Zakwaterowanie  - cena 1 noclegu 30 zł, w miejscu nolcegu.
 2. Wyżywienie – kolacja 10 zł, obiad 15 zł., śniadanie 10 zł.
 3. Rezerwację noclegów i wyżywienia należy zgłaszać w terminie do 26.09.2003 (piątek)
   na faxem lub tefonicznie jak w punkcie VIII.

 

X. Program zawodów

 Proponowany program zawodów:

·         04.10.20023r., sobota

o        0800 - 0900          - ważenie wszystkich kobiet i kategorii mężczyzn: 52, 56 i 60 kg;

o        0930                   - start wszystkich kobiet i kategorii mężczyz: 52, 56 i 60 kg;

o        0930 - 1100          - ważenie pozostałych kategorii mężczyzn;

o        1130                   - start pozostałych kategorii mężczyzn;

o        0920                   - uroczyste otwarcie;

 

   Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

   Dokładny program zawodów będzie można uzyskać od 02.10.2003 (czwartek) pod telefonami
   jak w pkt. VIII i XI.

 

XI. Informacje

 • Prezes KS „Tęcza-Społem” w  Kielcach, p. Wojciech Kardynalski
  tel. 0 (prefix)  41 331-68-94, tel. dom. 0 (prefix)  41 332-58-27
 • Arkadiusz Znojek - e-mail: powerlifting@go2.pl

 

XII. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

 

Kielce, 07.09.2003 r.

          P R E Z E S                                                                  W I C E P R E Z E S
                                                                                            ds. trójboju siłowego
KS „Tęcza-Społem”-Kielce                                         Polskiego Związku Kulturystyki,
                                                                                        Fitness i Trójboju Siłowego 
   Wojciech Kardynalski
                                                      dr Marek Kruszewski

 

     

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-10-01